కళామైత్రి సాంస్కృతిక సంస్థ /
పాడనా  తెలుగు పాట (3/11/2008), త్యాగరాయ గాన సభ , హైదరాబాద్.