కళామైత్రి సాంస్కృతిక సంస్థ /
తెలుగు తేనియలు (3/11/2009), త్యాగరాయ గాన సభ , హైదరాబాద్.