సి.డి. లు

  • తెలుగు భాషా వైభవానికి పట్టం కట్టే ప్రత్యేక గీతాల అల్బమ్ లను రూపకల్పన చేశారు.
  • గాంధీ గీతం అనే సీడీని స్వరపరిచారు భూదేవి.