చిరునామా 

శ్రీమతి ఊటుకూరు భూదేవి
2-2-1105 / 1 / 3
ఇందిరా నగర్
తిలక్ నగర్
హైదరాబాద్ - 500 044
తెలంగాణా రాష్ట్రం, భారత దేశం.

ఫోన్ నెంబర్ : 9491526527

ఈ మెయిల్ : bhudevi.vutukuru@gmail.com