కార్యక్రమ ఏర్పాటుకై


 

శ్రీమతి భూదేవి గారి పాటల కార్యక్రమాలను మీ ప్రాతంలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా?
మీ పిల్లలకు జాతీయ గీతాలు, దేశభక్తి గీతాలను నేర్పించాలనుకుంటున్నారా?
వివాహాది కార్యక్రమాలలో సంగీత కచ్చేరి ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా?

అచ్చ తెలుగు పల్లెపాటలను పాడించుకోవాలనుకుంటున్నారా?
అయితే
ఇంకెందుకు ఆలస్యం
వెంటనే సంప్రదించండి..


శ్రీమతి భూదేవి

ఫోన్ నెంబర్ : 9491526527

ఈ మెయిల్ : bhudevi.vutukuru@gmail.com