పాటలుపాడనా తెలుగుపాట

పాటలు

వినడానికి

సాహిత్యం

1) పాడనా తెలుగుపాట    
2) ఒక్క సంగీతమేదో పాడునట్లు    
3) కమ్మనైన తెలుగు భాష    
4) పాడరా ఓ తెలుగువాడా    
5) తల్లి పాల    
6) ఆ చల్లని    
7) కడలి అంచులు దాటి    బాపు పాట

పాటలు

వినడానికి

సాహిత్యం

1) వ్యాఖ్యానం    
2) బాపూ నీ జీవితం...    
3) బాపు చెప్పిన మాట...    
4) శాంతికి ప్రతిరూపం...    
5) ఆవుదనములోన...    
6) మనిషిని ప్రేమించే...    
7) బాపూ నీ జీవితం...